<
<
Ages and Stages Questionannaire (ASQ)

Ages and Stages Questionannaire (ASQ)

KURSET ER FULLTEGNET

Opplæring i screening- og kartleggingsinstrument

Type instrument

Screening og kartlegging

Målgruppe

Sped- og småbarn 4-61 månader

Kva måler instrumentet

Barnets utviklingsnivå på kommunikasjon/språk, fin- og grovmotorikk, problemløysing og sjølvhjelpsdugleikar. Føremålet er å screene barn for forseinka utvikling.

Kven kan bruke metoden

Autoriserte psykologar, legar, helsesjukepleiarar, barnehagelærarar og andre med minimum bachelorgrad i eit helse- eller sosialfag.

Instrumentet vil vere nyttig for de som jobber med tidleg screening for utviklingsavvik hos sped- og småbarn i kommunehelsetenesta.

Psykometriske eigenskaper

ASQ er vurdert i Psyktestbarn, som oppsummerer det slik «Det foreligger norske normer, men utvalgene som disse er basert på er for enkelte aldersgrupper noe små. Testens totalskåre har god reliabilitet, mens for enkeltskalaer er denne utilfredsstillende. Det finnes norske normer basert på et populasjonsutvalg med foreslåtte grenseverdier. Testens validitet er kun i liten grad undersøkt på norske eller skandinaviske utvalg.» (https://psyktestbarn.r-bup.no/no/artikler/asq-ages-and-stages-questionnaire)

Innhald i kurset

  • Teoretisk bakgrunn for ASQ
  • Oppbyginga av instrumentet
  • Korleis bruke ASQ i praktisk arbeid
  • Utfylling og skåring av skjema
  • Tolking av resultatet
  • TIlbakemelding til foreldre


Foreleser:
Psykologspesialist Arnold Goksøyr

Kurset er digitalt i plattformen Moodle/Zoom og har to samlingar: kl 08.30 – 11.30. Infformasjon og lenke for pålogging vert sendt ut eit par dagar før kurset tek til.


Kontaktperson

Arnold Goksøyr

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

agok@norceresearch.no
+47 56 10 72 31

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11

Tid

Fra: Tirsdag 28. februar 2023
kl: 08.30

Til: Tirsdag 7. mars 2023
kl: 11.30

Sted

Digitalt kurs

Pris

Gratis

MELD DEG PÅ