Go straight to content
<
<
After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

Omlag 20,000 barn og unge i Norge opplever at foreldrene sine skiller eller separerer seg hvert eneste år. Selv om de fleste barn tilpasser seg etter skilsmissen, viser forskningslitteraturen at barn og unge med skilte foreldre som gruppe, har noe dårligere psykisk helse og får lavere karakterer på skolen.

En skilsmisse berører flere områder av barn og unges liv: For noen endres hvor, hvordan og med hvem de bor, og mange familier opplever økonomiske endringer. I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan skilsmissen i seg selv, og i samspill med andre livsendringer, påvirker barn og unges psykiske helse og skoleprestasjoner.

Dette prosjektet utnytter mulighetene i koblingen mellom ung@hordaland studien, en populasjonsbasert studie av omlag 10,000 ungdommer, og registerbaserte opplysninger om inntekt (fra Inntektsregisteret, SSB) og skolekarakterer (fra Nasjonal Utdanningsdatabase, SSB).

Tre av de tre planlagte artiklene i prosjektet er publisert:

I 2017 ble det publisert en artikkel i Journal of Divorce and Remarriage hvor vi fant at ungdommer med en delt bostedsordning rapporterte lavere nivåer av psykiske plager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie.

I 2019 ble det publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Public Health hvor vi fant at ungdommer med delt bosted også rapporterte lavere nivåer av helseplager enn ungdommer som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie. Videre fant vi at tilstedeværelsen av biologiske søsken var assosiert med lavere nivåer av helseplager uavhengig av hvilke foreldre ungdommene bodde med, mens tilstedeværelsen av stesøsken var assosiert med høyere nivåer av helseplager, men bare hos jenter.

I 2020 ble det publisert en artikkel i PloS One, hvor vi fant at den negative sammenhengen mellom foreldres skilsmisse og skolekarakterer hos ungdommer var relativt sterkere hos ungdommer med høyt utdannede sammenlignet med lavt utdannede foreldre.

Project facts

Name

After the Divorce: Academic Achievement, Mental health, and Health Complaints in Adolescence

Status

CONCLUDED

Duration

01.02.17 - 31.03.20

Funding

Dam Foundation

Project members

Tormod Bøe
Bente Wold
Mari Hysing
Kyrre Breivik
Sondre Aasen Nilsen