Go straight to content
<
Our interventions and programs

Our interventions and programs

Take a look at some of the programs, interventions and initiatives operated by RKBU West.

  Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

  Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer.

  Cool Kids

  Cool Kids er et evidensbasert kognitiv atferdsterapeutisk program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år)

  De Utrolige Årene

  DUÅ er en programserie med åtte utviklingsstøttende programmer som fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne. Noen av programmene er universalforebyggende, andre er indikert forebyggende, og de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn.

  FACT ung

  Invest in Play

  Invest in Play

  Livet på timeplanen (lpt)

  Livet på timeplanen er et kompetanseprogram om forebygging av selvmord og selvskading for skolen.

  Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

  Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer.

  Sammen mot mobbing

  Tiltaksprogrammet fokuserer på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og negative handlinger som kan skje mellom barn i barnehagen.

  Sped- og småbarnsfeltet

  Sped- og småbarns psykiske helse er en nasjonal satsing som de regionlae sentrene samarbeider om for en god start for i livet for alle barn og deres foreldre.

  Sped- og småbarnsfeltet

  Sped- og småbarns psykiske helse er en nasjonal satsing som de regionlae sentrene samarbeider om for en god start for i livet for alle barn og deres foreldre.

  Tidlig Inn

  Formålet med opplæringsprogrammet Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid.

  Tjenestestøtteprogrammet

  Tjenestestøtteprogrammet skal bistå barneverntjenester med å utvikle sitt arbeid med undersøkelser og oppfølging av hjelpetiltak.