Gå rett til innhold
<
<
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (60 studiepoeng)

Sammen med Universitetet i Stavanger tilbyr RKBU Vest et toårig deltidsstudium som gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi (KAT) i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i samarbeid med barnets eller ungdommens miljø. Neste opptak vår 2024.

Nøkkelinformasjon

Neste oppstart:
Informasjon kommer

Søknadsfrist:
Informasjon kommer

Studieleder:
Førsteamanuensis/psykologspesialist Klara Øverland

Pris:
Informasjon kommer

Varighet:
Deltid over 2 år (10 samlinger i året)

Hvor:
Undervisningen vil i hovedsak foregå ved Universitetet i Stavanger, men ca 1-2 ganger i semesteret legges den til annet undervisningssted (Bergen).

Målgruppe

Studiet er tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende).

Krav til forkunnskaper og praksis

  • Søkere må som minstekrav ha to års relevant praksis som behandlere.
  • Det kreves at deltakerne under studiet er i et arbeidsforhold hvor de driver selvstendig behandlingsarbeid av psykiske helseproblemer hos barn /ungdom og deres familier, enten i spesialisthelsetjenesten eller innen førstelinjetjenesten.
  • Ved akseptering av studieplass inngås det skriftlig avtale med studentene hvor de bekrefter at de kjenner til og aksepterer arbeidskravene knyttet til studiet. Studenten må inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver, hvor arbeidsgiver bekrefter at de aksepterer betingelsene for opptak til studiet.

Mål for utdanningen

Studiet skal gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i arbeid med barnets eller ungdommens miljø. Studiet skal bidra til økte terapeutiske ferdigheter, samt i å dokumentere og evaluere det terapeutiske arbeidet.

Informasjon og formidling til brukere og faglige medarbeidere vektlegges. Studiet skal bidra til at kandidaten tilegner seg en terapeutisk holdning preget av genuin undring, hvor barnets livsverden er i fokus. Terapeuten lærer seg, sammen med barnet og familien, å utforske problemer og å stimulere til refleksjon. Målet er at den eller de som eier problemet skal tilegne seg ny erkjennelse, få testet denne ut og få nye erfaringer, og bedre mestring av emosjonelle vansker.

Den undrende holdningen formidles gjennom sokratisk dialog med åpne, målrettede spørsmål, empatisk lytting, hyppige oppsummeringer og innhenting av tilbakemeldinger. Den samarbeidende utforskningen skjer innenfor en ramme preget av struktur og forutsigbarhet, der agenda for timen og bruk av hjemmeoppgaver inngår som viktige elementer.

I studiet vektlegges barns utvikling i et systemperspektiv, hvor tilhørighet og tilknytning blir sentralt. Barnas mulighet til å gi utrykk for sine egne tanker og følelser, behov og meninger gjennom lek, kroppsutrykk, bilder og språk vektlegges. Grunnleggende forebyggings og behandlingsmetoder vedrørende de største psykiske lidelsene dekkes, slik som angst, depresjon, spisevansker og OCD. Det gis også opplæring i flere programmer som kan brukes både individuelt og i grupper med barn og unge, f.eks Sosial Persepsjon Trening (SPT) og Cool Kids.

Emner:

  • E-KAT100: Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre).
  • E-KAT200: Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre).

Undervisning

Det vil bli gitt 230 timers undervisning i form av forelesninger, 30 timers øvelser og plenumspresentasjoner. Undervisningen foregår i fellessamlinger av to til tre dagers varighet (ca 4-5 samlinger pr. semester). Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og tilstandsbilder. Undervisningen veksler mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus.

Veiledning

Det blir gitt 80 timers klinisk veiledning i grupper. Veiledningen går kontinuerlig gjennom utdanningen, med oppstart midt i første semester. Veiledningen vil foregå i grupper med maks fire deltakere gjennom hele studiet.

Evaluering

Deltakerne evalueres gjennom veiledning, kasusframlegg, kunnskapstester, eksamen og fordypningsoppgave. Oppmøte og veiledning er obligatorisk.

Godkjenninger

  • Studiet er kreditert med 60 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger.
  • Norsk Forening for Kognitiv Terapi godkjenner utdanningen på linje med sine egne to-årige innføringsseminar.
  • Norsk psykologforening godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
  • Den norske legeforening: Utdanningen møter kriteriene for psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Spørsmål om utdanningen?

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76

Klara Øverland

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
klov@norceresearch.no
+47 56 10 76 50