Gå rett til innhold
<
<
Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår (2024 - 2025)

Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår

Nøkkelinformasjon

Neste oppstart:
9. september 2024.

Søknadsfrist:
1. mai 2024.

Studieleder:

Hege Sundstrøm, R-BUP Øst og Sør.

Pris:
Undervisningen er gratis, men det må påregnes noen utgifter til innkjøp av bøker.

Varighet:
Fra september 2024 til mai 2025. Fire samlinger over tre dager.

Hvor:
RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114., Bergen.

SØK OM OPPTAK

Målsetting

Undervisningsprogrammet omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter.

Målgruppe og opptakskrav

Alle kontoransatte i poliklinikker og behandlingsenheter i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole blir du vurdert etter realkompetanse.

Dokumentasjon for dette må følge søknaden. Ved flere søkere enn plasser er det ansiennitet i BUP som teller, uavhengig av studiekompetanse.

Innhold i programmet

I første studieår legges det stor vekt på teoretisk og praktisk forståelse av blant annet:

  • Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
  • Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
  • Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord
  • Organisasjonsstruktur og -kultur
  • Lover og forskrifter, pasientrettigheter
  • Kvalitetssikring og rutiner
  • Etikk og etiske dilemma

Undervisningsprogrammet ledes av medarbeidere med kontorfaglig erfaring, forankret i et bredt tverrfaglig miljø i RKBU vest/NORCE og RBUP Øst og Sør. Underviserne er forskere og klinikere med god kjennskap til fagfeltet, noe som gjør at deltakerne både får solid faglig oppdatering og eksempler fra praksis som gjør undervisningsprogrammet særlig relevant for arbeidshverdagen. En egen ressursgruppe med kontorfaglige ansatte sørger for at innholdet videreutvikles i tråd med fagfeltets og kontoransattes behov.

Undervisningsprogrammets omfang og varighet

1.studieår gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning. Undervisningsprogrammet er lagt opp som et toårig løp med 2. studieår i Oslo i 2025-26. Det søkes for ett år av gangen og det er mulig å kun ta 1. år. Undervisningsprogrammet har opptak annet hvert år.

Samlingsdatoer

1. Samling: 9. - 11.september 2024
2. Samling: 4. – 6.november 2024
3. Samling: 10. – 12.mars 2025
4. Samling: 12. – 14.mai 2025

Sted

Undervisningen holdes i lokalene til RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn unge, psykisk helse og barnevern, NORCE i Bergen.

Adresse

Nygårdsgaten 114, Bergen.

Pensum

Består av 800- 900 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse, erfaringsutveksling og refleksjoner i grupper. Deler av læringen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Undervisningsprogrammet vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis.

Krav til tilstedeværelse: 80 %. Fravær utover dette må avklares særskilt med studieledelsen.


Spørsmål om utdanningen?

Eva Schaathun

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
evsc@norceresearch.no
+47 56 10 72 76