Gå rett til innhold
<
<
Anita

Anita Skogstrand

Seniorrådgiver RKBU Vest

ansk@norceresearch.no
+47 56 10 72 77
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har grunnutdannelse som barnehagelærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk, tegnspråk og pedagogisk veiledning.

Min tidligere yrkeserfaring er fra arbeid i stillinger som pedagogisk leder, Styrer i spesialbarnehage for høselshemmede. Spesialpedagog bhg/skole ved Pedagogisk fagsenter/PPT. Koordinator for barn og unge, - unge voksne med psykiske helseplager, ved Avd. psykisk helse.

Jeg arbeider nå som seniorrådgiver ved RKBU Vest

Mine kompetanseområder ved senteret er:

Arbeid mot mobbing i barnehage: Deltar i utvikling, utprøving, forskning og implementering av tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing https://rkbu.norceresearch.no/...

Arbeid mot mobbing i skole: Har arbeidet med implementering av Olweusprogrammet i norske skoler.

Tidlig inn: Deltar i Regionalt Opplæringsteam for implementering av opplæringsprogrammet Tidlig inn. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn - tidliginnsats.forebygging.no,

Familiens hus. Har drevet læringsnettverk for ledere i samhandlingsmodellen Familiens hus med fokus på tverr og flerfaglig samarbeid i Familiens hus/familiesentre. Informasjon om Familiens hus ved RKBU Nord: https://uit.no/project/familienshus/kontakt

Anita Skogstrand

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Anita

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt