Gå rett til innhold

Om programmet

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med dokumentert effekt, vurdert av Ungsinn til høyeste evidensnivå. Innføring av programmet krever ikke store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes kunnskaper, holdninger og ferdigheter, samt bruk av personalets tid.

Oversikt over sertifiserte Olweusskoler

Skoler Olweusprogrammet SKS

PDF

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:
E-post: Olweusprogrammet@norceresearch.no

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som mål:

 • Økt bevissthet og kunnskap om mobbing. Engasjere voksne på skolen og hjemme.
 • Innføring av systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.
 • Støtte og effektivt beskytte den mobbeutsatte.
 • Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i programmet:
 1. Vi skal ikke mobbe andre.
 2. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
 3. Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
 4. Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme.

Systematisk og målrettet innsats gir resultater

Olweusprogrammet hjelper skolene til å oppfylle forpliktelsene i opplæringsloven - kapittel 12
Skolene skal drive forebyggende arbeid for å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og håndheve aktivitetsplikten. Olweusprogrammet har tiltak både på skole-, gruppe- og individnivå, og det er når tiltakene får virke i samspill at effekten blir god.

Tiltak på skolenivå

 • Elevundersøkelse med spørreskjema.
 • Markering av antimobbearbeidet.
 • Forbedring av tilsyn/inspeksjon.
 • Forankring i skolemiljøutvalg/samordningskomité.
 • Pedagogiske samtalegrupper (studie- og veiledningsgruppe for personale).

Tiltak på gruppenivå

 • Skoleregler mot mobbing
 • Regelmessige klassemøter
 • Foreldremøter

Tiltak på individnivå

 • Strukturerte samtaler og oppfølging av mobbeutsatte og de som mobber
 • Samtaler med foreldre til innblandete elever

Se også oversikt over våre forskningsresultater

Organisering av programmet på skolen

Opplæring av instruktør og team skjer parallelt med innføring av programmet og over ett og etthalvt år. Prinsippet er «train-the-trainer», dvs. at de som deltar på opplæringssamlinger formidler og leder arbeidet til alle de ansatte på skolen. I innføringsfasen er det hyppigere møter i personalgruppen enn i driftsfasen.

Instruktør eller Olweusteam

Skolen må enten har et Olweusteam eller en instruktør for å gå i gang med Olweusprogrammet. Disse får en 10-dagers opplæring fordelt på fire samlinger i løpet av halvannet år, og leder innføringen og driften av Olweusprogrammet på sine skoler. Et Olweusteam består av nøkkelpersoner på én skole, inkludert tverrfaglige representanter (PPT, skolehelsetjenesten), mens en instruktør er utvalgt til å lede arbeidet på egen eller flere ulike skoler i en kommune. Instruktørene/Olweusteamene leder profesjonsfellesskapet i opplæring av Olweusprogrammet i henhold til opplæringssamlingene og annen faglig støtte fra RKBU Vest. Instruktører og team deltar jevnlig i egne nettverk i regi av RKBU Vest hvor de samarbeider og utveksler erfaringer. Slike nettverk blir arrangert ulike steder i landet i samarbeid mellom lokale skoler/skoleeiere og RKBU Vest.

Pedagogiske samtalegrupper

Det etableres en eller flere pedagogiske samtalegrupper der hele personalet deltar, inkludert skolens ledelse og fortrinnsvis også pedagogiske medarbeidere/assistenter. Samtalegruppene har møter av 90 minutters varighet til en fast tid annenhver uke i innføringsperioden og minimum fem ganger i året i driftsfase. Hvis antallet personer som skal delta i en pedagogisk samtalegruppe overstiger ca. 15, bør det opprettes flere slike grupper på skolen. Skolens Olweusinstruktør eller medlemmer av Olweusteamet også deltar i samtalegruppene.

Nøkkelpersoner

For hver samtalegruppe som etableres på skolen skal det pekes ut nøkkelpersoner. En person kan være nøkkelperson i flere samtalegrupper. Nøkkelpersonenes oppgave er:

 • å lede arbeidet i de pedagogiske samtalegruppene.
 • presentere materiale som tiltaksprogrammet bygger på for de andre deltakerne i gruppene.
 • lede gruppene i diskusjoner og kollegabasert veiledning.

Det er viktig at nøkkelpersonene har god erfaring fra voksenpedagogisk arbeid og en viss autoritet blant sine kolleger. Den enkelte skole velger selv sine nøkkelpersoner, gjerne i samråd med skolens instruktør. For små skoler der gjerne hele personalet utgjør en samtalegruppe kan f.eks. instruktøren selv lede gruppen. En stor skole har gjerne et Olweusteam der deltakerne i teamet også får i oppgave å lede samtalegruppene. Det er viktig at nøkkelpersonene får satt av tid til forberedelser og til etterarbeid etter møtene for at utbyttet av møtene i samtalegruppene skal bli så godt som mulig.

Det er anbefalt at minst to av nøkkelpersonene også er medlemmer av samarbeidsutvalget/samordningskomitéen. Nøkkelpersonene vil trenge opplæring og veiledning av skolens instruktør, og om de er del av et Olweusteam har de gjerne vært med på alle opplæringssamlingene med RKBU Vest. En egen opplæring for nøkkelpersoner kan bestå av en to-dagers samling tidlig i innføringsperioden, i tillegg til møter med instruktøren underveis i innføringsperioden.

Skolemiljøutvalg/samordningskomité

I arbeidet med Olweusprogrammet skal det opprettes en gruppe som skal ha oppgaven med å monitorere om innføringen følger den planlagte progresjonen. I tillegg anbefales det at gruppen har følgende funksjoner:

 • Være rådgivende organ for rektor i saker som vedkommer programmet. Det er rektor som har det overordnete ansvaret for innføringen og driften av programmet i skolen.
 • Treffe beslutninger om større tiltak utover programkomponentene/Olweus standard i samråd med rektor og kunne foreslå endringer i eksisterende rutiner.
 • Være første instans ved skolen som mottar og vurderer resultatene fra Olweusprogrammets spørreundersøkelse.
 • Arrangere større markeringer i sammenheng med skolens anti mobbearbeid.

Under innføringen kan det være hensiktsmessig å etablere denne gruppen som en egen samordningskomité, men det gis også anledning til å benytte det etablerte skolemiljøutvalget. Dersom skolen benytter skolemiljøutvalget, så er det under forutsetning at Olweusarbeidet drøftes i tillegg til utvalgets ordinære arbeid og at det avsettes tid til dette. Utvalget må også tilpasses med anbefalte deltagere som har ansvar for innføring og drift av programmet på skolen. Samordningskomitéen/skolemiljøutvalget vil trolig ha behov for tre til fire arbeidsmøter i løpet av innføringsperioden på 18 måneder. I en driftsperiode skal det avholdes minimum 2 møter i dette fora per skoleår.

Koordinator

En person i skolens personale skal pekes ut som koordinator for programmet. Det vil være naturlig å velge en lærer, avdelingsleder, rådgiver eller sosiallærer, som har en viss autoritet i personalet. Har skolen et Olweusteam er det naturlig at koordinator også deltar der.

Koordinator vil ha praktiske oppgaver med organisering og aktiviteter rundt programmet på skolen. Eksempler på slike arbeidsoppgaver er:

 • samordning og planlegging av det løpende arbeidet med programmet på skolen (særskilt om instruktør ikke arbeider ved samme skole).
 • praktisk tilrettelegging av spørreundersøkelsen og organisering av denne.
 • sekretær for samordningskomiteen.
 • være bindeledd mellom skole, instruktør/Olweusteam og RKBU Vest.

Ønsker du å bli en Olweusskole?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller din skole eller kommune ønsker å bli invitert til å delta i programmet.

Kontaktperson
Hilde Brendehaug Hugaas

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

hihu@norceresearch.no
+47 56 10 72 75