Gå rett til innhold
<
<
Øivin

Øivin Christiansen

Forsker II

oich@norceresearch.no
+47 56 10 72 21
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er sosionom og forsker med doktorgrad fra universitetet i Bergen. Mine forskningsinteresser og -erfaringer dreier seg i hovedsak om utsatte barn og unge og om familiene deres. Barnevernets arbeid med disse gruppene har vært et sentralt tema i forskningen, og i tillegg til forskningen har jeg over tid vært involvert i fagutvikling på barnevernsfeltet gjennom ulike nasjonale prosjekter.

Beslutningsprosesser i barnevernssaker er en rød tråd gjennom min forskning, primært belyst gjennom kvalitative metoder. I doktorgraden dreide det seg om beslutninger om å flytte barn ut av hjemmet. Senere har jeg blant annet vært med på å studere barnevernets beslutninger i meldings- og undersøkelsesfasen, valg og evaluering av hjelpetiltak og vurderinger i akuttsituasjoner. For tiden deltar jeg i forskning om sakkyndiges utredninger i barnevernssaker.

Tiltaksutvikling samt barns og foreldres medvirkning er også viktige tema i mitt arbeid. De senere årene gar jeg vært en del av et europeisk forskernettverk som har hatt «family support» som sin agenda.

Alt i alt er jeg opptatt av hvilket mandat barnevernet skal ha i samfunnet barnevernets plass i det samlete tjenestetilbudet. Jeg er videre opptatt av hvordan barnevernets oppgave som både hjelper og inngriper får betydning for personer som er i kontakt med denne tjenesten og for de som jobber der.

Øivin Christiansen

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Øivin

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter